• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขาหมูพะโล้และหมั่นโถว”