covid banner03

  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การร้อยลูกปัด สำหรับเยาวชน”