• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำสะเต๊ะลือ,น้ำปลาหวานมะม่วง,กะปิหวาน”