• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมหวานซ่าหริ่ม+ทับทิมกรอบและบุหลันดั้นเมฆ”