• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “คอมพิวเตอร์ : หลักสูตรการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น”