• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการสัมนาการป้องกันและลดผลกระทบจากดินโคลนถล่ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมสานต่อโครงการกระสอบพลาสติกแบบมีปีก ป้องกันปัญหาดินถล่มตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว