• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำกระทงทองไส้ต่างๆ”