• Banner 02
  • Banner 01
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยการสนับสนุนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ