• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์แพะพระราชทาน ในเขตพื้นที่ภาคใต้