covid banner03

  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ให้เกียรติเป็นประธาน และมอบรางวัลใน พิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11