covid banner03

  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การถวายงาน และการดำเนินงานสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร.