• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 แก่เกษตรกร ตำบลคำผง และ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์