นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2566 ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2566 ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
 ETH9960
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นหนึ่งในศาสนสถานอันเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทรงเน้นว่าให้มีวัดเพื่อให้มีพระไว้สอนชาวบ้านในบริเวณนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นวัดใหญ่โต เน้นให้สามารถอบรมธรรมะให้แก่ชุมชนได้เป็นสำคัญ ในลักษณะวัดขนาดเล็กที่เรียบง่าย ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด
 NAM 1152 NAM 1152 NAM 1152  
ทั้งยังเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจและศรัทธา เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ทั้งทางศาสนา สังคม และจริยธรรม แก่เยาวชน และประชาชนในชุมชน อีกทั้งมีพระราชประสงค์ให้เป็นตัวอย่างของการสร้างวัดสำหรับชุมชน และทรงต้องการให้บริเวณชุมชนบึงพระราม 9 เป็นแบบอย่างในการประสานความร่วมมือตามหลักการ "บวร" คือ บ้าน (ชุมชน)- วัด - โรงเรียน รวมถึงหน่วยราชการต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยิ่งขึ้น
  ETH9917  ETH9917  ETH9917 
 ETH9917  ETH9917  ETH0029