covid banner03

  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา และผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนา ประชาธิปไตย รุ่นที่ 6