• Banner 02
  • Banner 01
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และชุมชน ร่วมทำกิจกรรม “โครงการจิตรอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ”