covid banner03

  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาการปลูกและขยายพันธุ์ต้นชาน้ำมัน Camellia ระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนา กับ สถาบันวิจัยป่าไม้กว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน