covid banner03

  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่อง“การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และผลผลิตด้านเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)”