covid banner03

โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินส่วนพระองค์ ต.พรหมมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก (11 มิถุนายน 2562)

Pommanee 20190611 1
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ติดตามงานโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

Pommanee 20190611 2
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางไปติดตามงานโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อติดตามสถานการณ์แปลงในพื้นที่ดังกล่าวและเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการเพาะปลูกข้าวในฤดูฝน

 

 

ผู้รายงาน : แปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา 6 จังหวัด อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี
รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ