covid banner03

โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (11 มิถุนายน 2562)

Ladbualuang 20190611 1
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดสวนหน้าป้ายโครงการ และขุดร่องดินเตรียมปลูกต้นกระถิน เพื่อทำเป็นรั้วกั้นในแปลงนาสาธิตโครงการฯ (พื้นที่ 5 ไร่) ที่ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ladbualuang 20190611 2
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการสำรวจระบบนิเวศในนาข้าวแปลงนาสาธิตโครงการ (พื้นที่ 5 ไร่) ที่ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบ แมลงศัตรูธรรมชาติมากกว่าแมลงศัตรูพืช มีการจัดการแปลง ดังนี้ สูบน้ำเข้าแปลงนาสาธิต ปัจจุบันข้าวอายุ 30 วัน

 

 

ผู้รายงาน : โครงการสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา 6 จังหวัด อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ