นิทานจันกะผัก ตอน การปรับปรุงพันธ์ุพืชถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1