• หน้าแรก
  • เอกสารเผยแพร่
  • โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำในพื้นที่ โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา