• Banner 02
  • Banner 01
  • หน้าแรก
  • เอกสารเผยแพร่
  • โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำในพื้นที่ โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา