โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทาแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (29 มกราคม 2556)

ตอบข้อซักถามผู้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะกล้าข้าวโยน ต้นทุนการผลิต และประโยชน์เกี่ยวกับการโยนกล้าข้าว


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำท้องถิ่น ได้เข้าชมและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำแปลงเพาะพันธุ์กล้าข้าวโยน


ซุ้มปลูกผักไม้เลื้อยกำลังเจริญเติบโต


แปลงเพาะกล้าข้าวโยนอายุ 12 วัน

 

คราดลูบเทือกเตรียมดินแปลงนาข้าวเพื่อสาธิตการผลิตเลม็ดพันธุ์โดยวิธีโยนกล้าข้าวผู้รายงาน : โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ