โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

เปิดประตูสู่โครงการตามรอยทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จังหวัดนครนายก

ปิยะฉัตร ภมรสูต

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า      จังหวัดนครนายก      นอกจากจะเป็นสถานที่ผลิตกำลังทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาติให้มีความมั่นคงแล้ว ใครจะรู้ว่าภายในโรงเรียนฯ ยังเป็นแหล่งรวบรวมแนวคิดทฤษฎีการเกษตรด้านต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้มากมายเพื่อให้นักเรียนนายร้อยฯ ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แปลงเกษตรผสมผสานต่างๆ  ฯลฯ

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  เป็นอีกโครงการหนึ่งภายในโรงเรียนฯ ที่ได้จำลองดัดแปลงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จำนวน  15 ไร่ โดยแบ่งเป็นแปลงนาข้าวจำนวน 9 ไร่  พื้นที่เกษตรอื่นๆ จำนวน 6 ไร่ ประกอบด้วยบ่อเลี้ยงปลา แปลงผักสวนครัว แปลงไม้ผล  ศาลาเอนกประสงค์     ส่วนที่เหลือใช้เป็นบ้านพักเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะมีเหล่านักเรียนนายร้อยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงเป็นระยะๆ

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเยี่ยมชมโครงการได้ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จังหวัดนครนายก  โทร 037-393497    หรือที่สำนักบริหารโครงการ   สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โทร 02 2823341 ทุกวัน เวลา ราชการ

 

Open a Gateway to the Royal Development Projects

Written by Piyachat Pamornsood

Translated by Suleeporn Bunbongkarn

The Chulachomklao Royal Military Academy, Nakhon Nayok Province, apart from being a military school which produces military officers who serve our country, not many people know that the school also acts as a center that gathers concepts on different agricultural theories of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. The center welcomes cadets and interested people to gain agricultural knowledge such as the Rice Cultivation in Vacant Land Project or the integrated farming.

The New Theory Project in the Chulachomklao Royal Military Academy area is another project that adjusts the New Theory plot to fit the area of 15 rai (acres) by dividing 9 rai (acres) for rice plot and another 6 rai (acres) for other activities such as fish pond, backyard garden, fruit plot or multi-purpose building. The rest is the residential area for farmers who participated in the project. The number of cadets took turns to visit the project to gain some knowledge that was occasionally applied in the real situation.

If interested, the Chulachomklao Royal Military Academy, Nakorn Nayok Province, can be reached at 037 393497, or you can contact the Projects Development Department of the Chaipattana Foundation's office at 02 282 4425-8 during office hours.