• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้บริหารสูงสุดด้านเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรจีน ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่