• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม ได้จัดให้มี การอบรมฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การจักสานเครื่องใช้ด้วยทางมะพร้าวเพิ่มเติม”