• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ฝ่ายห้องสมุด อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาฯ โดยบรรณารักษ์ห้องสมุด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เด็กจากหมู่บ้านเด็ก สภากาชาดไทย จำนวน 8 คน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2554