• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๘ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี