• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม ได้จัดให้มีการบรรยายวิชาการเชิงปฏิบัติการ “เรื่องดูแลด้วยรัก วางแผนด้วยใจ กับไส้เดือนน้อย สู่โรงเรือนไส้เดือน ของบุคลากรอุทยานการอาชีพ ชัยพัฒนา จ.นครปฐม”