• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม จัดให้มีการทำอาหารเบเกอรี่ในห้องฝึกปฏิบัติการครัวในโครงการ" ปรุงใส่ใจ อาหารอร่อย เน้นประหยัด ด้วยมือเรา"