• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ จังหวัดชลบุรี