• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมโคกะทิสด”