• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์ หลักสูตรเบื้องต้น”