• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำเป็นประธานในพิธี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนราธิวาส