• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำน้ำสลัด”