• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา