• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่เกษตรกรจังหวัดพัทลุง