• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพับดอกบัว(สด)แบบต่างๆ”