• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ "