• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา และเจ้าหน้าที่ร้านภัทรพัฒน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ฟังบรรยายเรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจของตราภัทรพัฒน์"