• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมปาฐกถาเทิดพระเกียรติ ในหัวข้อ “การแก้ไขสถานการณ์น้ำตามแนวทางพระราชดำริ” ในงาน“ ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 5”