• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • คณะบุคคลผู้สนใจจากบ้านเอื้ออาทร 2 จำนวน 39 คน ได้มาเยี่ยมชมสถานที่และการดำเนินงานของโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554