• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้ผู้นำชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมศึกษาดูงานตามโครงการในพระราชดำริ