• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะเจ้าหน้าที่ ร้านภัทรพัฒน์ ร่วมจัดแสดงสินค้าผลิตจาก “หญ้าแฝก”งาน BIG + BIH 2015