• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม นำคณะจาก อบต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร เข้าศึกษาความเป็นมา แนวพระราชดำริ และผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับจากการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับธุรกิจชุมชนในตลาดน้ำอัมพวา