• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะดูงานจากบริษัท พีทีที โกลบอล จำกัด (มหาชน) ศึกษาการดำเนินงานของร้านภัทรพัฒน์