• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • รองเลขาธิการและที่ปรึกษาด้านงานต่างประเทศ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายปาฐกถาพิเศษ “เด็กเยาวชนเรียนรู้และคิดอย่างมีนวัตกรรมอย่างไรในยุค 4.0