• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย