• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ที่ปรึกษาด้านงานต่างประเทศมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับเชิญไปบรรยายในหลักสูตรการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา