• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประชุมร่วมกับคณะครูโรงเรียนซอลีฮียะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ พร้อมสำรวจพื้นที่ในการต่อเติมอาคารเรียนและหลักสูตรการศึกษา